Připojení na vodovod

Co je vodovodní přípojka?

Vodovodní přípojka je dle stavebního zákona stavba, kterou lze realizovat na základě územního souhlasu vydaného příslušným stavebním úřadem. Podmínky souhlasu je třeba konzultovat s příslušným stavebním úřadem. Tyto stavby nepodléhají kolaudaci.

Napojení vodovodní přípojky na řad pro veřejnou potřebu, které VaK Kroměříž, a.s. provozují, osazení vodoměru a provedení stokového zářezu, je oprávněn provádět pouze příslušný provoz VaK.

 

Navrtávací soupravaVodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem. Povinností odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené provozovatelem vodovodu. Odběratel nesmí přímo spojovat vnitřní rozvod připojený na veřejný vodovod s potrubím zásobovaným z jiného zdroje (studna). Pro každou připojovanou nemovitost se zásadně zřizuje samostatná vodovodní přípojka a to vždy s vodoměrnou soupravou. 

 Podle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 sb., který platí od 1.1.2002, je vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

VodoměrOpravy a údržbu vodovodních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. V ostatních případech zajišťuje opravu a údržbu na své náklady vlastník připojené nemovitosti.

Informace o vodovodních přípojkách jsou uvedeny v § 3, zákona 274/2001 sb. o vodovodech a kanalizacích.

Ochranné pásmo přípojky je vymezeno vodorovnou vzdáleností od osy potrubí na každou stranu 2m dle normy ČSN 75411 – Vodovodní přípojky.

 

Vodovodní přípojka

Účelem navrtávacího pasu (odbočení) s uzávěrem, které je pořizováno na náklady vlastníka vodovodu je provedení navrtání potrubí pod tlakem za účelem napojení přípojky a následného odběru vody pro odběratele.

 

Zemní uzávěr – šoupátko, zákopová souprava, poklop s podkladkem  je soustava, nutná součást vodovodní přípojky, která slouží k zastavení nebo vpuštění vody do nemovitosti. Toto zařízení byť není v jeho majetku  obsluhuje  za použití tzv. T klíče provozovatel vodovodu. Odběratel v případě potřeby vodu do nemovitosti zastavuje ventilem za vodoměrem.

 

Co potřebujete ke zřízení přípojky?

 • snímek pozemkové mapy a výpis z katastru nemovitostí  ( list vlastnictví)
 • vyjádření VaK Kroměříž, a. s.
 • Projektovou dokumentaci ke stavbě přípojky (pouze firmy)
 • Územní souhlas
 • Záloha 4.000,- Kč ( pouze u vodovodní přípojky - bude vyúčtována při fakturaci )
 • Situaci přípojky popř. nákres přípojky
 • Tiskopis Objednávka prací - pouze v případě napojení se na vodovod, který není majetkem společnosti VaK KM, a.s.
  Poznámka:
  V případě, že se napojujete na vodovod jiného vlastníka, než-li je společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., bude odbočení s uzávěrem fakturováno tomuto vlastníkovi (dle § 3 odst.1 Zák. č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích,
  v platném znění). Abychom tak mohli učinit, prosíme o vyplnění tiskopisu objednávky (pro obce/soukromý subjekt) vlastníkem vodovodu a přiložení k vyplněné žádosti o zřízení vodovodní přípojky.

Souhrn kroků pro zřízení přípojky

Ke zřízení vodovodní přípojky je nezbytné:

Získání vstupních informací – návštěva ve VaK a projednání stavebního záměru, projednání možnosti zřízení vodovodní přípojky, získání podkladů o vodovodním řadu, technické projednání řešení vodovodní přípojky – provádí zpravidla projektanti. Obdržíte písemné vyjádření.

Projektová dokumentace - v rozsahu pro vydání územního souhlasu / stavebního povolení, které musí obsahovat:

 1.   technickou zprávu (popis, výpočet požadovaného množství,..),
 2.   situační výkres (stávající vodovod, navrženou přípojku, a také inženýrské sítě v měřítku 1:500, 1:1000),
 3.   katastrální snímek (parcelní číslo, zákres vodovodu a přípojky, včetně situace širších vztahů,  list vlastnictví
 4.   podélný řez (poloha uložení vodovodu a přípojky, spád přípojky včetně způsobu uložení potrubí přípojky)
 5.   kladečský plán (skladba napojení na vodovod, potrubí, skladba vodoměrné sestavy)
 6.   vodoměrná šachta nebo půdorys podlaží, kde bude vodoměrná sestava

Územní rozhodnutí – získání povolení dle požadavku příslušného stavebního úřadu (žádost, výpis z KN, souhlasy dotyčných účastníků stavby, požadavky SÚ).

Realizace přípojky – před zahájením realizace přípojky, to je výkopových prací, provést oznámení příslušnému středisku vodovodů VaK a projednání podmínek a doby realizace vlastního napojení na vodovodní řad a osazení vodoměrné sestavy. Na Zákaznickém centru osobně podat Žádost na zřízení vodovodní přípojky. Na vodovodní přípojku je třeba složit zálohu 4.000,- Kč, která Vám bude v konečné faktuře vyúčtována.  Napojení na vodovodní řad a osazení vodoměru provádí pouze VaK. V průběhu realizace si VaK vyhrazuje právo provedení kontroly. Součástí realizací přípojky je kontrola stavby před záhozem, jež se provádí za účasti pracovníka VaK a geodetické zaměření uložení potrubí odborným geodetem před zásypem.

Dodávka pitné vody, montáž a zaplombování vodoměru – na základě podané přihlášky, jež předchází žádost uzavřít smlouvu o dodávce pitné vody mezi VaK a majitelem připojené nemovitosti a dodání geodetického zaměření.

Předání podkladů – předání potřebných dokladů na VaK Kroměříž, a.s., tj. geodetické zaměření, projektovou dokumentaci skutečného provedení a tlakovou zkoušku.

 

Poznámka:

Projektová dokumentace musí být zpracována pouze právnickou nebo fyzickou osobou, která má oprávnění k projektové činnosti ve smyslu platných předpisů, musí být provedena dle požadavků VaK a bude zástupcem VaK odsouhlasena. ČSN 75 5411, ČSN 75 5410, ČSN 75 6101

Smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem se řídí Obchodním zákoníkem č. 513/1991 sb.

 

Vyřizuje:
Zákaznické centrum Kroměříž         573/ 517 500     e-mail:  informace@vak-km.cz
Zákaznické centrum Kroměříž         573/ 517 501       
Zákaznické centrum Kroměříž         573/ 517 456   
Zákaznické centrum Holešov           573/ 502 834 (Út-St)     e-mail:  informace@vak-km.cz
 

Formuláře a ceníky ke stažení:                                                      Vodoměrné šachty k prodeji na VAK Kroměříž, a.s.:

Žádost o zřízení vodovodní přípojky                                         VDM šachta VSV 120/150 dn32

Schválené typy a rozměry vodoměrných šachet                       VDM šachta do stísněných prostor                        

Objednávka na prodej vodoměrné šachty                                 Informace k nabízeným vodoměrným šachtám

Předávací protokol - vodoměrná šachta

Orientační ceník vodovodních přípojek

Čestné prohlášení stavebníka

Objednávka prací a služeb

Objednávka prací a služeb pro obce (kraje,organizační složky státu)

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.