Důležité kontakty

Zákaznické středisko Kroměříž

telefon: 573 517 500, 501, 456

Zákaznické středisko Holešov

telefon: 573 502 834

Centrální dispečink

telefon : 573 331 271, mobil: 607 993 244

Ústředna sídla společnosti

telefon: 573 517 111

ID datové schránky

uk9gx2j

Anketa

Pijete vodu z vodovodu?

Ano, výhradně
34,4%

Občas
33,4%

Ne
32,2%

Celkem hlasů: 470817

Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O DODÁVCE PITNÉ VODY, ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD platné od 1.1.2014

 Obchodní podmínky ve formátu PDF ke stažení ZDE

1. Obecná ustanovení

1.1. Všeobecné podmínky se vztahují na dodávky pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod v rámci uzavřeného smluvního vztahu a jsou nedílnou součástí Smlouvy o dodávce pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod (dále jen Smlouvy)

 

2. Vymezení pojmů

2.1. Opravou vodovodní a kanalizační přípojky dochází k odstraňování účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu (jedná se o lokální poškození přípojky apod.) O opravu se však nejedná, resp. jde o výměnu přípojky financovanou majitelem nemovitosti, pokud je přípojka totálně poškozena, je celkové zkorodovaná, zarostlá inkrusty a je zcela nefunkční či je provedena z nevhodného materiálu, např. z olova nebo pozinkové oceli, nebo není vhodně technicky provedena.

2.2. Kanalizační řád stanovuje nejvyšší přípustnou míru znečistění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod do kanalizace vypouštěných a další podmínky jejího provozu. V případě, že není možné dodržet přípustnou míru znečištění u vypouštěných odpadních vod, musí odběratel tyto vody předčistit vlastním zařízením tak, aby splňovaly podmínky kanalizačního řádu. Kanalizační řád je přístupný na příslušných městských a obecních úřadech

2.3. Ukončení odběru je ukončení dodávky vody vodovodní přípojkou nebo ukončení odvádění odpadních vod kanalizační přípojkou. Provádí jej dodavatel na žádost a na náklady odběratele. Smluvní vztah trvá do doby odpojení přípojky od vodovodu nebo kanalizace, nebo do doby převodu odběru na nového odběratele. Převodem odběru je ukončení smlouvy s původním odběratelem a uzavření smlouvy s novým odběratelem. Oba odběratelé písemně potvrdí datum převodu a stav měřidla při převodu.

 

3. Společná práva a povinnosti dodavatele a odběratele

3.1. Ve výjimečných případech při uzavírání smlouvy se mohou strany dohodnout, že příjemcem zdanitelného plnění a plátcem faktur je třetí osoba (uživatel nemovitosti), která pak smlouvu uzavírá spolu s odběratelem. Odběratel však zůstává plně zodpovědný za závazky ze smlouvy a ručí za všechny pohledávky vzniklé v souvislosti se smluvním vztahem. Odběratel může zmocnit jinou osobu i k úkonům spojeným s běžným provozem přípojky vůči dodavateli (vstup na pozemek, kontrola a výměna vodoměrů apod.)

3.2. Pokud je pozemek nebo stavba připojena na vodovod nebo kanalizaci v souladu s právními předpisy, vzniká odběrateli nárok na uzavření písemné smlouvy o dodávce pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod. Tento nárok nevzniká, pokud se okolnosti, za kterých došlo k povolení připojení na vodovod nebo kanalizaci, změnily natolik, že nejsou splněny podmínky pro uzavření této smlouvy na straně odběratele. Dodavatel je oprávněn přezkoušet údaje uvedené odběratelem a požadovat změnu smluvního vztahu dle zjištěné skutečnosti.

3.3. Odběratel je povinen umožnit dodavateli přístup k přípojce a vodoměru. Pokud není odběrné místo v době odečtu přístupné, je odběratel povinen na zvláštním tiskopise ohlásit dodavateli přesný stav počítadla vodoměru do 5 dnů (tiskopis k ohlášení stavu vodoměru zanechá u odběratele zaměstnanec a.s. provádějící odečet). Jestliže tak odběratel neučiní, je dodavatel oprávněn vyfakturovat množství vycházející z průměrné dodávky vody za srovnatelné období předešlého roku, popř. jiným způsobem dle zákona. Termín odečtu stanoví dodavatel. Odběratel souhlasí s tím, že odečet může být dodavatelem proveden elektronickým dálkovým přístupem (vodoměr osazený hlavicí s rádiovým výstupem pro dálkový odečet).

 

4. Práva a povinnosti odběratele

4.1. Odběratel je povinen před uzavřením smlouvy prokázat vlastnictví k pozemku nebo stavbě připojené na vodovod nebo kanalizaci nebo užívací titul.

4.2. Odběratel je povinen poskytnout dodavateli potřebné údaje v souvislosti se smlouvou, jakož i údaje o rozdělení spotřeby na domácnosti a ostatní a výměru odkanalizovaných ploch pro srážkovou vodu.

4.3. Odběratel je povinen chránit vodoměr před poškozením (mechanickým, ohněm, mrazem) a bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli závady v měření. Jakýkoliv zásah do vodoměru ze strany odběratele je nepřípustný a dodavatel má právo jednotlivé části vodoměru zajistit proti neoprávněné manipulaci Poškození tohoto zajištění je hodnoceno jako porušení smlouvy. Byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobeno přímým zásahem nebo nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem, hradí škodu a náklady spojené s výměnou vodoměru odběratel. Pokud je vodoměr umístěn v šachtě, je odběratel povinen zajistit, aby tato šachta byla přístupná a odvodněná.

4.4. Odběratel si může na svůj náklad osadit na vnitřním vodovodu podružný vodoměr. Odpočet podružného vodoměru nemá vliv na určení množství dodané vody.

4.5. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, odběratel může odebírat vodu z vodovodu a vypouštět odpadní vody do kanalizace pouze pro potřebu uživatelů připojené nemovitosti.

 


5. Práva a povinnosti dodavatele

5.1. Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v případech živelné pohromy, při havárii vodovodu či kanalizace, vodovodní nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku.

5.2. Dodavatel je dále oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení:

a)     při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,

b)     nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost nebo tlak vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,

c)     neumožní-li odběratel provozovateli po jeho opakované písemné výzvě přístup k vodoměru, přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě

d)     bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky,

e)     neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,

f)      při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod

g)     v případě prodlení odběratele s placením vodného a stočného podle sjednaného způsobu úhrady delšího než 30 dnů

h)     v případě neuzavření smlouvy ze strany odběratele

5.3. Přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle odstavce 5.2 je dodavatel povinen oznámit odběrateli v případě přerušení nebo omezení dodávek vody nebo odvádění odpadních vod

a)     podle odstavce 5.2 písm. b) až h) alespoň 3 dny předem,

b)     podle odstavce 5.2 písm. a) alespoň 15 dnů předem současně s oznámením

doby trvání provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací.

5.4. V případě přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle odstavce 5.1 a 5.2. písm. a) je dodavatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vodou nebo náhradní odvádění odpadních vod v mezích technických možností a místních podmínek.

5.5. V případě, že k přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vody došlo podle odstavce 5.2 písmen b) až h), hradí náklady s tím spojené odběratel.

 

6. Dodávka vody - stanovení množství dodané pitné vody

6.1. Povinností odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené dodavatelem. Pokud vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům pro montáž vodoměru, je odběratel povinen provést na písemné vyzvání dodavatele v jím stanovené přiměřené lhůtě potřebné úpravy na připojované stavbě nebo pozemku.

6.2. Osazení, údržbu a výměnu vodoměrů provádí dodavatel. Jeho povinností je oznámit odběrateli výměnu vodoměru alespoň 15 dnů předem, současně s vymezením času v rozsahu maximálně 3 hodin, a to i v případě, že vodoměr je pro provozovatele přístupný bez účasti odběratele, pokud se s vlastníkem nedohodne jinak. Přítomnému odběrateli se současně s výměnou předává potvrzení obsahující zaznamenaný stav měření odebraného vodoměru a u nově osazeného vodoměru jeho číslo a zaznamenaný stav. Oprávněnou osobou se považuje osoba, která umožní přístup k vodoměru, popř. osoba, která se v připojené nemovitosti nachází

6.3. Vodoměr podléhá úřednímu ověření podle zvláštních právních předpisů. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření, nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru. Provozovatel je povinen na základě písemné objednávky odběratele do 30 dnů ode dne doručení žádosti zajistit přezkoušení vodoměru u subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel, přičemž odběratel je povinen poskytnout provozovateli k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Výsledek přezkoušení oznámí provozovatel neprodleně písemně odběrateli.

6.4. Odběratel má právo zajistit si na své vlastní náklady metrologickou zkoušku vodoměru na místě instalace, a to nezávislým měřidlem, připojeným na odbočení s uzávěrem za osazeným vodoměrem na potrubí vnitřního vodovodu před jeho prvním rozdělením. Tuto zkoušku provede za přítomnosti provozovatele vodovodu na základě smlouvy s odběratelem Český metrologický institut, pokud to vnitřní vodovod umožňuje. Zjistí-li se odchylka větší, než připouští zvláštní právní předpis, vodoměr se považuje za nefunkční a při stanovení množství dodané vody pro vypořádání případné reklamace se postupuje podle § 17 odst. 4 písm. a) Zákona č. 274/2001 Sb.

 

7. Odvádění odpadních vod a jejich měření

7.1. Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v limitech znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do této kanalizace odpadní vody přes septiky a čistírny odpadních vod, pokud se nejedná o čistírny odpadních vod k odstranění znečištění, které převyšuje limity znečištění uvedené kanalizačním řádem. Porušení této povinnosti je klasifikováno jako závada na kanalizační přípojce.

7.2. Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace měří odběratel svým měřicím zařízením, jestliže to stanoví kanalizační řád.

7.3. Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem a ověřených dodavatelem, pokud se předem dodavatel s odběratelem nedohodli jinak.

7.4. Vypouští-li odběratel do kanalizace vodu z jiných zdrojů než z vodovodu a není-li možno zjistit množství vypouštěné odpadní vody měřením nebo jiným způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, zjistí se množství vypouštěných odpadních vod odborným výpočtem ověřeným dodavatelem.

7.5. Povinnost platit srážkové vody se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy s výjimkou staveb, pozemků nebo jejich částí využívaných pro tyto služby, které nesouvisí s činností provozovatele dráhy nebo drážního dopravce, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

7.6. Pokud není množství vypouštěných odpadních vod mřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá zjištění na vodoměru, nebo směrným číslům roční spotřeby vody, pokud nejsou instalovány vodoměry. V případě, kdy je měřen odběr z vodovodu, ale je také možnost odběru z jiných zdrojů, použijí se ke zjištění spotřeby vody směrná čísla roční spotřeby, nebo se k naměřenému odběru z vodovodu připočte množství vody získané z jiných, provozovatelem vodovodu měřených zdrojů.

 

8. Neoprávněný odběr vody a vypouštění odpadních vod, hrubé porušení smlouvy

8.1. Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr:

a)     před vodoměrem,

b)     bez uzavřené písemné smlouvy o dodávce vody nebo v rozporu s ní,

c)     přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává, nebo zaznamenává odběr menší, než je odběr skutečný

d) přes vodoměr, který odběratel nedostatečně ochránil před poškozením.

8.2. Neoprávněným je vypouštění odpadních vod do kanalizace:

a)     bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod nebo v rozporu s ní

b)     v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem

c)     přes měřicí zařízení neschválené dodavatelem, nebo přes měřicí zařízení, které v důsledku zásahu odběratele množství vypuštěných odpadních vod nezaznamenává, nebo zaznamenává množství menší, než je množství skutečné.

8.3. Hrubým porušením smlouvy na straně odběratele je:

a)     neumožnění zaměstnancům dodavatele přístup k měřícímu zařízení za účelem provedení údržby, odečtu a případné výměny (a to nejméně ve dvou případech

b)     poškození či zničení měřícího zařízení, neoznámení poruchy měřícího zařízení a jiné závady

c)     uvedení nesprávných či nepravdivých údajů, které mají vliv na práva či povinnosti sjednané ve smlouvě

d)     nezaplacení záloh na platby pokud jsou sjednány, faktur, smluvních pokut a úroku z prodlení

e)     propojení vnitřních rozvodů napojených na vodovod pro veřejnou potřebu s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu.

 

9. Smluvní pokuty a náhrada škody

Za neoprávněný odběr vody z vodovodu, za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace, neoprávněný zásah do vodovodního nebo kanalizačního zařízení nebo zásah do vodoměru nebo jiného zařízení dodavatele, je odběratel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu dle platného ceníku prací a služeb ve výši 5000 Kč V případě poškození vodoměru uhradí odběratel skutečné náklady na opravu. Dále je v těchto případech odběratel povinen uhradit dodavateli škodu ve výši, jak bude dodavatelem vyúčtována. Pokuta i náhrada škody je splatná ve lhůtě splatnosti uvedené ve vyúčtování dodavatele. V případě, že odběratel nenahlásí dodavateli 14 dnů předem, že podává návrh na zahájení insolvence (včetně oddlužení), je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3000 Kč.

 

10. Doručování

Písemnosti a daňové doklady (faktury) jsou zasílány na doručovací adresu, určenou ve smlouvě s odběratelem. V případě, že dodavatel odešle fakturu nebo jinou písemnost vyhotovenou v souvislosti s plněním závazku z této smlouvy na adresu trvalého bydliště odběratele, nebo adresu pro doručování uvedenou ve smlouvě, považuje se tato listina za doručenou pátý den po jejím vystavení.

V případě doručování faktur elektronickou poštou platí, že faktura byla doručena 3. den po jejím odeslání, což platí i v případě, že adresát poštu nepřečetl.

 

11. Platební podmínky a fakturace

11.1. Dodávky vody pitné a odvádění odpadních vod se fakturují za sjednanou cenu. Tato cena je cenou maximální a propočítává se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, cenovým výměrem ministerstva financí, platným pro příslušné kalkulační období a podle vyhlášky č.428/2001Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Změna ceny je dodavatelem zveřejněna minimálně 15 dnů před její platností ve sdělovacích prostředcích, na internetových stránkách dodavatele a předána obcím ke zveřejnění. Změna ceny není považována za změnu smlouvy.

 

11.2. V případě, že dojde k úpravě cen pro vodné a stočné a nebude proveden fyzický odečet stavu vodoměru, provede se fakturace na základě průměrné denní spotřeby propočtené počtem dní za původní cenu, respektive počtem dní od doby platnosti nové ceny do doby provedení fyzického odečtu. Tento postup se uplatní i v případě změny sazby DPH, pokud to příslušná novela zákona o DPH bude umožňovat.

11.3. Na úhradu odebrané, dosud nevyfakturované vody nebo za odvádění odpadních vod může si odběratel platit zálohy. Jejich výši stanoví odběratel. Dodavatel i odběratel jsou oprávněni výši záloh změnit, jestliže nastaly skutečnosti, které ovlivní výši zúčtování, především v případě změny ceny, změny souvisejících daňových předpisů a změny výše spotřeby u odběratele.

11.4. V platebním styku budou používány variabilní symboly a bankovní účty uvedené na příslušné faktuře.

11.5. Pokud odběratel, který hradí faktury, připojí k úhradě nesprávný variabilní symbol, nebo ji provede na jiné bankovní spojení dodavatele, než je uvedeno na faktuře, může mu dodavatel příslušnou platbu vrátit zpět jako neumístitelnou.

11.6. Při prodlení ve splatnosti faktur na dodávku vody a odvádění odpadních vod, může účtovat dodavatel úrok z prodlení z nezaplacené částky ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

11.7. V případě prodlení s úhradou faktury fyzickou osobou, nepodnikatelem, se výše úroku z prodlení řídí příslušným obecně závazným právním předpisem.

11.8. Dodavatel může na úhradu svých pohledávek za odběratelem (faktur, smluvních pokut, úroků z prodlení) započíst přeplatky fakturace, případně i zálohy.

11.9. Termín uhrazení splatných pohledávek (faktur, smluvních pokud, úroků z prodlení) se rozumí datum připsání na účet dodavatele.

 

12. Reklamace

Odběratel má právo reklamovat vady dodávky a fakturace v souladu s reklamačním řádem. Reklamace uplatní v zákaznickém centru Kojetínská 3666, Kroměříž nebo v Holešově – Všetuly, ulice Za cukrovarem nejpozději do 30 dnů od zjištění vady. Dodavatel reklamaci prošetří a výsledek šetření oznámí odběrateli nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy reklamaci obdržel.

Reklamační řád je umístěn na webových stránkách společnosti www.vak-km.cz nebo odběratel může požádat o jeho předložení na zákaznických centrech.

 

13. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Odběratel je oprávněn se obrátit s návrhem o mimosoudní řešení sporu na Českou obchodní inspekci, oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15, 110 00 Praha 1, a její krajské inspektoráty v případě, že spor mezi dodavatelem a odběratelem se nepodaří vyřešit smírně. Na internetové adrese www.coi.cz jsou k dispozici odběrateli pravidla pro řešení sporů, včetně formuláře pro podání návrhu a další informace týkající se řešení spotřebitelských sporů.

V případě sporu mezi dodavatelem a odběratelem, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v předchozím odstavci v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Oddělení pro řešení sporů u krajských inspektorátů:

Česká obchodní inspekce, Poradenská a informační služba: Tř., Tomáše Bati, 853/7, budova SEI, 760 01 Zlín

Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj: Třída kpt. Jaroše 1924 /5, 602 00 Brno

 

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouva o dávce pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod nabývá účinnosti dnem zahájení dodávky vody nebo odkanalizování, stejně tak i tyto všeobecné podmínky.

14.2. Právní vztahy, které vznikají z práv a povinností sjednaných ve smlouvě se řídí příslušnými zákony České republiky a to zejména těmi, které jsou ve smlouvě nebo v těchto všeobecných podmínkách uvedeny či s nimi souvisí.

14.3. Žádná z obou smluvních stran bez písemného souhlasu druhé strany neposkytne informace o obsahu této smlouvy a to ani v dílčím rozsahu, třetí straně s výjimkou případů uvedených v zákoně.  

14.4. Pokud se všeobecné podmínky změní v důsledku obecně závazných předpisů, tak odběratel souhlasí s tím, že dodavatel je oprávněn je změnit tak, aby odpovídaly změněné právní úpravě, a toto sdělí v dostatečném časovém předstihu odběrateli. Toto oznámení bude zveřejněno na webových stránkách společnosti
www.vak-km.cz

                   

                                                                                                               Martin Štěpánek   

                                                                                                             obchodní manažer                                                              

 

 

Obchodní podmínky ve formátu PDF ke stažení ZDE