Důležité kontakty

Zákaznické středisko Kroměříž

telefon: 573 517 500, 501, 456

Zákaznické středisko Holešov

telefon: 573 502 834

Centrální dispečink

telefon : 573 331 271, mobil: 607 993 244

Ústředna sídla společnosti

telefon: 573 517 111

ID datové schránky

uk9gx2j

Anketa

Pijete vodu z vodovodu?

Ano, výhradně
33,8%

Občas
34,4%

Ne
31,8%

Celkem hlasů: 1482016

Napojení na kanalizaci

Co je kanalizační přípojka?

Kanalizační přípojka je stavba dle stavebního zákona a podléhá územnímu, stavebnímu a kolaudačnímu rozhodnutí, které vydává příslušný stavební úřad.

Napojení kanalizační přípojky na stoku pro veřejnou potřebu, které VaK Kroměříž, a.s. provozují a provedení stokového zářezu, je oprávněn provádět pouze příslušný provoz VaK.

 

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem. Přípojku zřizuje na své náklady vlastník připojované nemovitosti. Před záhozem kanalizační přípojky je žadatel povinen přizvat správce veřejné kanalizace ke kontrole položení a montáže.

 Podle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 sb., který platí od 1.1.2002, je vlastníkem kanalizační přípojky, popřípadě jejich částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

Opravy a údržbu kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. V ostatních případech zajišťuje opravu a údržbu na své náklady vlastník připojené nemovitosti.

Informace o kanalizačních přípojkách jsou uvedeny v § 3, zákona 274/2001 sb. o vodovodech a kanalizacích.

Ochranné pásmo přípojky je vymezeno vodorovnou vzdáleností od osy potrubí na každou stranu 0,75 dle  normy ČSN 756101 – Kanalizační přípojky.

Co potřebujete ke zřízení přípojky?

  •      Snímek pozemkové mapy a výpis z katastru nemovitostí  ( list vlastnictví)
  •       Vyjádření VaK Kroměříž, a. s.
  •       Projektovou dokumentaci ke stavbě přípojky
  •      Územní rozhodnutí / stavební povolení s razítkem o nabytí právní moci
  •       U novostaveb číslo popisné ( přiděluje stavební úřad při vydání povolení )

Souhrn kroků pro zřízení přípojky:

Získání vstupních informací – návštěva ve VaK a projednání stavebního záměru, projednání možnosti zřízení vodovodní přípojky, získání podkladů o vodovodním řadu, technické projednání řešení vodovodní přípojky – provádí zpravidla projektanti. Obdržíte písemné vyjádření.

Projektová dokumentace - v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí / stavebního povolení, které musí obsahovat:

  •   technickou zprávu (popis, výpočet požadovaného množství,..),
  •   situační výkres (stávající kanalizaci, navrženou přípojku, a také inženýrské sítě v měřítku 1:500, 1:1000),
  •   katastrální snímek (parcelní číslo, zákres kanalizace a přípojky), list vlastnictví
  •   podélný řez (poloha uložení vodovodu a přípojky, spád přípojky včetně způsobu uložení potrubí přípojky v měřítku)

Územní rozhodnutí / stavební povolení – získání povolení dle požadavku příslušného stavebního úřadu (žádost, výpis z KN, souhlasy dotyčných účastníků stavby, požadavky SÚ).

Realizace přípojky – před zahájením realizace přípojky, to je výkopových prací, provést oznámení příslušnému středisku vodovodů VaK a projednání podmínek a doby realizace vlastního napojení na kanalizaci. Na Zákaznickém centru osobně podat Žádost na zřízení kanalizační přípojky.  V průběhu realizace si VaK vyhrazuje právo provedení kontroly. Součástí realizace přípojky je kontrola hotové stavby před záhozem, jež se provádí za účasti pracovníka VaK a geodetické zaměření uložení potrubí před zásypem odborným geodetem.

Kolaudace provedení přípojky – součástí kolaudace bude předání VaK potřebných dokladů, tj. geodetické zaměření, projektovou dokumentaci skutečného provedení a tlakovou zkoušku.

 

Poznámka:

Projektová dokumentace musí být zpracována pouze právnickou nebo fyzickou osobou, která má oprávnění k projektové činnosti ve smyslu platných předpisů, musí být provedena dle požadavků VaK a bude zástupcem VaK odsouhlasena. ČSN 75 5411, ČSN 75 5410, ČSN 75 6101

Smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem se řídí Obchodním zákoníkem č. 513/1991 sb.

 

Vyřizuje:

Zákaznické centrum Kroměříž         573 517 500     e-mail:  informace@vak-km.cz
Zákaznické centrum Kroměříž         573 517 501        
Zákaznické centrum Kroměříž         573 517 456    
Zákaznické centrum Holešov           573 502 834 (Út-St)     e-mail:  informace@vak-km.cz
Elektronická žádost o vyjádření

 

 

Přílohy:

Žádost o zřízení kanalizační přípojky   

Schema montážní šachty kanalizační odbočky

Čestné prohlášení stavebníka

Vyúčtování nákladů odběrateli za montáž kanalizační odbočky

Vyúčtování nákladů odběrateli za montáž kanalizační přípojky DN300

 

 

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.