Důležité kontakty

Zákaznické středisko Kroměříž

telefon: 573 517 500, 501, 456

Zákaznické středisko Holešov

telefon: 573 502 834

Centrální dispečink

telefon : 573 331 271, mobil: 607 993 244

Ústředna sídla společnosti

telefon: 573 517 111

ID datové schránky

uk9gx2j

Anketa

Pijete vodu z vodovodu?

Ano, výhradně
34,3%

Občas
33,5%

Ne
32,1%

Celkem hlasů: 616580

Články

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

28. 4. 2020 - Představenstvo společnosti

Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. svolává řádnou valnou hromadu na pondělí 29. června 2020 od 9,00 hodin v konferenčním sále Domu kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828/22, Kroměříž.

 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

IČ 49451871,

se sídlem Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 1147

s v o l á v á

řádnou VALNOU HROMADU

na pondělí 29. 6. 2020 od 9,00 hodin v konferenčním sále Domu kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828/22, Kroměříž.

 

Program jednání:

 1.     Zahájení řádné valné hromady, seznámení s účastí přítomných akcionářů
 2.     Návrh na zvolení orgánů valné hromady, jednací a hlasovací řád
 3.     Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019
 4.     Návrh na rozdělení zisku za rok 2019
 5.     Návrh na stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům a členům představenstva a dozorčí
      rady
 6.     Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2019 včetně stanoviska k řádné účetní
      závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019
 7.     Návrh na schválení řádné účetní závěrky, návrh na schválení rozdělení zisku, návrh na stanovení výše a způsobu
      vyplacení podílů na zisku akcionářům a členům představenstva a dozorčí rady
 8.     Návrh na schválení změny Zásad odměňování členů představenstva a dozorčí rady ze dne 20. 4. 2011 a změny
      smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady.
 9.     Návrh na určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2020 a 2021
 10.     Závěr

 

Představenstvo společnosti navrhuje řádné valné hromadě přijmout usnesení, ke kterému přikládá Zdůvodnění:

K bodu programu 2. Návrh na volbu orgánů řádné valné hromady, návrh na schválení jednacího a hlasovacího řádu

Návrh usnesení:

a) valná hromada zvolila :

Předsedu, zapisovatele, ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

Zdůvodnění: Ve shodě se zákonem o obchodních korporacích( dle ustanovení § 422 odst. 1) a čl. 24 odst. 1 Stanov společnosti je řádná valná hromada povinná zvolit předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Všechny zvolené osoby jsou ze společnosti CENTIN, a.s. Praha, se kterou společnost uzavřela smlouvu na organizování valné hromady.

 

b) valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád.

Zdůvodnění:Jednací a hlasovací řád valné hromady upravuje postup při jednání valné hromady a představenstvo jej předkládá jako svolavatel valné hromady na základě článku 25 odst. 7 Stanov společnosti. Jednací a hlasovací řád je vyhotoven v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti.

K bodu programu 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019.

Vyjádření:

Představenstvo předkládá valné hromadě ve smyslu ust. § 436 odst. 2 Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019.

K bodu programu 4. Návrh na rozdělení zisku za rok 2019

 

Ukazatel

Výsledek hospodaření za účetní období 2019

13 216 711,89

Úhrada ztráty z nerozděleného zisku minulých let

0,00

Po úhradě neuhrazené ztráty minulých let

13 216 711,89

Příděl do rezervního fondu 1 %

132 167,12

Příděl do sociálního fondu

1 500 000,00

Podíly na zisku členů představenstva a dozorčí rady

1 396 989,00

Příděl do investičního fondu

1 599 734,77

Výsledek hospodaření 2019 po naplnění rezervního fondu, sociálního fondu, investičního fondu a podílů na zisku členů představenstva a dozorčí rady

8 587 821,00

Nerozdělený zisk za účetní období 2019

8 587 821,00

Podíly na zisku akcionářů za rok 2019

8 587 821,00

Počet vydaných akcií

780 711

Výše podílu na zisku na 1 akcii

11,00

Nerozdělený zisk za účetní období 2019

0,00

 

Zdůvodnění: Akciová společnost splnila všechny podmínky pro uvedené rozdělení zisku, stanovených v příslušných ustanoveních právních předpisů, zejména v zákoně o obchodních korporacích, ve stanovách společnosti, včetně naplnění ukazatelů plánovaných společností. 

 

K bodu programu 5. Návrh na stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům, členům představenstva a dozorčí rady za rok 2019

 

Představenstvo navrhuje, aby byly stanovené a vyplacené podíly na zisku akcionářům ve výši 11,- Kč na jednu akcii.

Zdůvodnění: Navrhovaná výše podílu na zisku připadající na jednu akcii odpovídá hospodářským výsledkům společnosti za rok 2019.

Rok

Kč/dividenda

2007,2008, 2009, 2010

15,00

2011

4,00

2012

6,00

2013

8,00

2014

9,00

2015

10,00

2016

11,00

2017

11,00

2018

11,00

2019

11,00

 

Návrh na stanovení výše a způsobu vyplacení podílů členům orgánů společnosti

Zdůvodnění:

Právní nárok na stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku je sjednán ve smlouvě o výkonu funkce člena orgánu společnosti v návaznosti na stanovy společnosti a zákon o obchodních korporacích. Právní nárok na podíl na zisku je podmíněn schválením návrhu na rozdělení zisku valnou hromadou společnosti. Podíly na zisku akcionářům, členům představenstva a dozorčí rady budou vyplaceny v měsíci srpnu 2020 (podíly na zisku akcionářům budou vyplaceny prostřednictvím společnosti CENTIN, a.s.)

K bodu programu 6. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2019 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2019, k návrhu na stanovení podílů na zisku a jejich vyplacení akcionářům, členům představenstva a dozorčí rady za rok 2019

Zdůvodnění:

Dozorčí rada předkládá ve smyslu ust. § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích valné hromadě zprávu, obsahující vyjádření k výsledkům kontrolní činnosti v roce 2019, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 včetně návrhu na stanovení výše podílů a způsobu  vyplacení podílů na zisku  akcionářům, členům představenstva a dozorčí rady za rok 2019.

K bodu programu 7. Návrh na schválení řádné účetní závěrky, návrh na schválení rozdělení zisku a návrh na schválení stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku za rok 2019 akcionářům a členům představenstva a dozorčí rady.

Zdůvodnění: Do působnosti valné hromady náleží dle stanov společnosti schvalování řádné účetní závěrky, rozhodování o rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku akcionářů a členů představenstva a dozorčí rady. Představenstvo navrhuje valné hromadě společnosti schválit řádnou účetní závěrku společnosti, rozdělení zisku za rok 2019 dle uvedeného návrhu a stanovení a vyplacení podílu na zisku za rok 2019 jak akcionářům, tak členům představenstva a dozorčí rady dle předložených návrhů.

Řádná účetní závěrka společnosti, návrh na rozdělení zisku a stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku je v souladu s platnými právními předpisy, stanovami, s podmínkami smluv o výkonu funkce a celkovým hospodářským a finančním stavem společnosti.   

 

Usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2019, která byla zveřejněná 30 dnů před konáním valné hromady a 30 dnů po ní na internetových stránkách společnosti www.vak-km.cz.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2019 dle návrhu předloženého představenstvem uvedeném v bodě 4.

Valná hromada schvaluje stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům za rok 2019, kdy na jednu akcii připadá podíl ve výši 11,- Kč dle návrhu předloženého představenstvem uvedeném v bodě 5.

Valná hromada schvaluje stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku členům představenstva a dozorčí rady za rok 2019 dle návrhu předloženého představenstvem uvedeném v bodě 5.

K bodu programu 8. Návrh na schválení změny smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady

Zdůvodnění:

Valná hromada schválila 20.4. 2011 Zásady odměňování členů představenstva a dozorčí rady u akciové společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Představenstvo společnosti na návrh předsedy představenstva Mgr. Jaroslav Němce nyní předkládá valné hromadě návrh na změnu těchto Zásad a spočívající ve   snížení odměn členů představenstva a dozorčí rady, a to jak měsíčních odměn, tak i podílů na zisku, o 30% a v návaznosti na tuto změnu Zásad navrhuje i stejnou změnu smluv o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady týkající se měsíčních odměn a podílů na zisku

Zákon o obchodních korporacích vyžaduje schválení smluv o výkonu funkce i jejich změn valnou hromadou společnosti, přičemž předložené smlouvy ve znění jejích změn představují spravedlivé odměňování členů orgánů společnosti a zohledňují právní poměry jak těchto členů, tak společnosti samotné.

Výkon funkce člena orgánu společnosti se řídí zákonem o obchodních korporacích a stanovami se i obsahem uzavřené smlouvy o výkonu funkce, určující jak práva a povinnosti člena orgánu, tak odměnu za výkon funkce a podíl na zisku a jeho výši. Členům představenstva a dozorčí rady, kteří mají postavení veřejného funkcionáře ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písmeno m) v návaznosti na ustanovení § 5 odst. 2, z.č. 159 / 2006 Sb., v platném znění, nenáleží odměna za výkon funkce v uvedených orgánech společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu  Zásad odměňování členů představenstva a dozorčí rady u akciové společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž  ze dne 20. 4. 2011 a to tak, že vypočtená výše měsíční odměny a vypočtený podíl na zisku dle těchto  Zásad se mění tak,  že  se každý z těchto nároků snižuje o 30 %  a   schvaluje změnu smluv  o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady tak, že  se měsíční odměna  a podíl na zisku  vypočtený podle uvedených zásad ,a to  každý z těchto nároků,   snižuje o 30 % .

 

K bodu programu 9. Návrh na určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2020 a 2021

Na základě zákona č. 93/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o auditorech, určuje valná hromada auditora pro ověření účetní závěrky. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.  provedla v roce 2014 výběrové řízení na auditora na roky 2015 a 2016, 2017, 2018, 2019 a podmínky stanovené pro jeho výběr splnila navrhovaná Auditorská kancelář, která má zkušenosti s prováděním auditu u společností stejného podnikatelského zaměření jako je naše společnost.

Po schválení řádnou valnou hromadou bude s výše uvedenou Auditorskou kanceláří s.r.o. uzavřena smlouva na provedení auditu na další roky 2020, 2021 se společností Auditorská kancelář, s.r.o., se sídlem Vsetín, Bratří Hlaviců 71, PSČ 755 01, IČ: 64619133, osvědčení č. 201.

 

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh, že ověřovat účetní závěrku společnosti za rok 2020, 2021 bude výše uvedená Auditorská kancelář.

 

Usnesení :

Valná hromada schvaluje auditora Auditorskou kancelář s.r.o. k provedení auditu společnosti na období let 2020 a 2021 a uzavření smlouvy s uvedeným auditorem o provedení auditu ve smyslu z.č. 93 / 2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

K bodu 10. Závěr

Prezence akcionářů bude zahájena v 8,00 hodin. Valné hromady se může zúčastnit akcionář mající akcie na jméno, který je ke dni konání valné hromady zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností. Akcionář – fyzická osoba – se prokáže průkazem totožnosti, zástupce navíc odevzdá plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Právnická osoba se může zúčastnit svým statutárním orgánemnebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Zástupce odevzdá plnou moc s úředně ověřeným podpisem a úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o evidenci u jiného správního orgánu. Zástupce akcionáře – obce se na valné hromadě prokáže svým platným dokladem totožnosti a usnesením městského nebo obecního zastupitelstva o pověření k zastupování města, obce na valné hromadě.  Náklady spojené s účastí na valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny.

 

Akcionář má právo nahlédnout zdarma do výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2019 v sídle společnosti. Účetní závěrka, výroční zpráva, změna Zásad odměňování členů představenstva a dozorčí rady i změna smlouvy o výkonu funkce členů statutárních orgánů jsou uveřejněné na webových stránkách společnosti www.vak-km.cz                                                                                                              

Představenstvo společnosti

 

 

 

Změna číslo 1/2020

Koeficientu odměny a výše podílu za zisku 

Zásad odměňování členů představenstva a dozorčí rady u akciové společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž ze dne 20. 4. 2011

 

 1. V souladu s článkem 33 - Odměny a podíly na zisku členů orgánů společnosti platných stanov se stanovují tyto zásady pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady. Odměňování členů orgánů společnosti je součástí smlouvy o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada a náleží těm členům orgánů společnosti, o kterých tak stanoví z.č. 159 / 2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 2. Každému členu představenstva a dozorčí rady náleží za výkon funkce v orgánech společnosti odměna, která zohledňuje ztrátu času věnovanou činnosti pro společnost, význam této činnosti a míru osobní zodpovědnosti, která vyplývá ze znění § 51 a 52, zákona č. 90/2012 zákona o obchodních korporacích.

 

 1. Odměna je stanovena jako měsíční částka, která bude členům představenstva a dozorčí rady vyplácena vždy po ukončení měsíce v termínu pro výplatu mezd zaměstnanců společnosti v následujícím měsíci na účet člena v peněžním ústavu.

 

 1. Měsíční odměna člena představenstva a dozorčí rady bude vždy stanovena na běžné účetní období (tj. kalendářní rok) dle vzorce:

 

O = koef. X P

 

O         – výše měsíční odměny, která se po výpočtu zaokrouhlí na celé 100 Kč

koef.    – koeficient propočtu

P – plánovaný průměrný výdělek u společnosti na dané účetní období, kde pro výpočet jsou brány celkový plánovaný objem mzdových prostředků na rok a plánovaný přepočtený stav zaměstnanců na toto období.

 

a)    takto vypočtená odměna se před její výplatou zdaní dle zákona o dani z příjmu v platném znění

b)    v případě, že se při vyhodnocení roku výsledný průměrný výdělek dosažený u společnosti odchýlí od plánovaného průměrného výdělku o více než 5%, provede se před výplatou odměny za poslední měsíc přepočet vyplacených odměn od začátku roku a o výsledný rozdíl bude upravena poslední měsíční odměna.

c)    koeficienty propočty měsíční odměny pro jednotlivé členy představenstva a dozorčí rady se  mění takto :

 

 

Název funkce

Původně

Nově snížený o 30%

Předseda představenstva

0,58

0,41

Místopředseda představenstva

0,58

0,41

Člen představenstva

0,58

0,41

Předseda dozorčí rady  

0,48

0,34

Místopředseda dozorčí rady  

0,48

0,34

Člen dozorčí rady  

0,48

0,34

 

V případě ukončení nebo vzniku funkce náleží členu představenstva alikvotní část odměny za období, po které svou funkci vykonával.

 

d) Členu představenstva a dozorčí rady náleží podíl na zisku společnosti v souladu s usnesením valné hromady o rozdělení zisku a mění se takto:

 

Název funkce

Původně

Nově snížený o 30%

Předseda představenstva

3%

2,1%

Místopředseda představenstva

   2%

1,4%

Člen představenstva

2%

1,4%

Předseda dozorčí rady  

2%

1,4%

Místopředseda dozorčí rady  

1%

0,70%

Člen dozorčí rady  

1%

0,70%

 

 

Změna Zásad odměňování členů představenstva a dozorčí rady u akciové společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž ze dne 20. 4. 2011 nabývá účinnosti schválení valnou hromadou dne 29.6. 2020.

 

 

V Kroměříži dne ………………2020

 

…………………………………..

        Mgr. Jaroslav Němec

     předseda představenstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dohoda číslo 1

o změně 

  smlouvy o výkonu funkce člena představenstva spočívající ve změně koeficientu měsíční odměny a změně výše podílu na zisku 

 

Úplné znění smlouvy po provedení jejich změn

Smluvní strany

 

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. se sídlem Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž,

IČ 494 51 871, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, č. vložka 1147, zastoupená Mgr. Jaroslavem Němcem, předsedou představenstva

(dále jen „společnost“)

a

Pan : ……………….

(dále jen „člen představenstva“)

uzavírají dohodu č. 1 o změně smlouvy o výkonu funkce člena představenstva ze dne 29.6. 2020 uzavřené ve shodě s ustanovením § 59 a násl. zákona číslo. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích tak, že mění výši koeficientu měsíční odměny za výkon funkce a výši podílu na zisku sjednaných v článku III.  a zároveň vyhotovují úplné znění smlouvy po provedení jejich změn takto: 

 

Článek I. 

Úvodní ujednání

1. Pan …………………  byl zvolen členem představenstva společnosti valnou hromadou konanou dne 11.6. 2019, pro čtyřleté funkční období.

 

Článek II.

Obsah výkonu funkce

 

1. Člen představenstva je povinen v záležitostech příslušejících představenstvu jednat pečlivě a s potřebnými znalostmi při zachování potřebné loajality ke společnosti tak, aby šlo o jednání s péčí řádného hospodáře ve smyslu ustanovení § 51 a § 52 zákona o obchodních korporacích.

 

2. Člen představenstva je povinen účastnit se zasedání představenstva v termínech a místě určeném pozvánkou, účastnit se jednání o záležitostech spojených s rozhodováním statutárního orgánu, včetně hlasování o předložených návrzích a rozhodnutích.

 

3. Člen představenstva je oprávněn vyžádat si příslušné informace či podklady důležité pro rozhodování či posouzení projednávaných záležitostí a věcí spojených s jeho postavením a za tím účelem se obrátit na předsedu představenstva o jejich zajištění.

 

4. Člen představenstva je oprávněn vyžádat si účast určených zaměstnanců společnosti k podání informací či předložení listin, dokumentů či jiných písemností důležitých pro posouzení předmětných záležitostí prostřednictvím předsedy představenstva.

5. Člen představenstva postupuje při výkonu funkce v souladu s občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích, stanovami, ostatními předpisy, jednacím řádem představenstva a usnesením valné hromady, které stanoví další práva a povinnosti.

6. Člen představenstva je povinen dodržovat zákaz konkurence a pravidla o střetu zájmů stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami.

7. Člen představenstva se zavazuje sdělit společnosti bezodkladně změny, které se týkají této smlouvy o výkonu funkce.

 

 

 

Článek III.

Odměňování člena představenstva

 

1. Za výkon funkce člena představenstva náleží měsíční odměna ve výši ………………,- Kč dle výpočtu:  

a) Měsíční odměna člena představenstva bude vždy stanovena na běžné účetní období (tj. kalendářní rok) dle vzorce:

O =  koef.   x    P

O – výše měsíční odměny, která se po výpočtu zaokrouhlí na celé 100 Kč

koef. – koeficient propočtu

Pplánovaný průměrný výdělek u společnosti na dané účetní období, kde pro výpočet jsou brány celkový plánovaný objem mzdových prostředků na rok a plánovaný přepočtený stav zaměstnanců na toto období.

Takto vypočtená odměna se před její výplatou zdaní podle zákona o dani z příjmu v platném znění.

b) v případě, že se při vyhodnocení roku výsledný průměrný výdělek dosažený u společnosti odchýlí od plánovaného průměrného výdělku o více než 5%, provede se před výplatou za poslední měsíc přepočet vyplacených odměn od začátku roku a o výsledný rozdíl bude upravena poslední měsíční odměna.

Na základě změny Zásad pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady schválenou valnou hromadou společnosti ze dne 29. 6. 2020 se mění koeficient propočtu měsíční odměny a to tak, že nadále platí níže uvedená výše:

 

Koeficienty propočty měsíční odměny pro jednotlivé členy představenstva:

Předseda představenstva

0,41

Místopředseda představenstva

0,41

Člen představenstva

0,41

 

V případě ukončení nebo vzniku funkce náleží členu představenstva alikvotní část odměny za období, ve kterém svou funkci vykonával.

 

Výpočet byl schválen valnou hromadou společnosti dne 20. 4. 2011 a změna výše koeficientu valnou hromadou ze dne 29. 6. 2020. Odměna je vyplácená po ukončení příslušného měsíce v následujícím měsíci a to v termínu stanoveném pro výplatu mzdy zaměstnanců společnosti a je poukázána na účet člena představenstva sdělený společnosti.

2)  Členu představenstva náleží podíl na zisku společnosti v souladu s usnesením valné hromady o rozdělení zisku dle zásad stanovených, který se mění takto:

 

Předseda představenstva

2,1 ze zisku po zdanění

Místopředseda představenstva

1,4 ze zisku po zdanění

Člen představenstva

1,4 ze zisku po zdanění

 

V případě ukončení nebo vzniku funkce náleží členu představenstva alikvotní část podílu na zisku za období, ve kterém svou funkci vykonával.

 

3. Členu představenstva náleží náhrady výdajů spojených s výkonem funkce, a to v rozsahu a ve výši stanovené zákoníkem práce a dále plnění v souvislosti s pojištěním odpovědnosti manažerů soukromých společností. 

 

4. Plnění uvedená v článku III. této smlouvy o výkonu funkce se neposkytne, pokud výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku akciové společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak. 

 

 

 

Článek IV.

Závěrečná ujednání

 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to po dobu trvání funkce člena představenstva.

2. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro akciovou společnosti nevhodná. Odstupující člen oznámí odstoupení představenstvu a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo společnosti na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.

3. Smlouva o výkonu funkce vyžaduje schválení valnou hromadou společnosti, stejně tak i její změny, a její schválení bylo doloženo výpisem části usnesení valné hromady a připojeno ke smlouvě jako příloha č. 1. a schválení dohody č. 1 o změně smlouvy bude doloženo výpisem části usnesení valné hromady a připojeno ke smlouvě jako příloha č. 3. 

 4. Dohoda č. 1 o změně smlouvy o výkonu funkce člena představenstva spočívající ve změně výše koeficientu a změně výši podílu na zisku byla schválená valnou hromadou společnosti dne 29. 6. 2020, a tímto dnem se stává účinnou.  Měsíční odměna za měsíc červen 2020  bude vyplacená ve výši dle znění smlouvy před její změnou a podíl na zisku za rok 2020 bude  vyplacen v závislosti na usnesení  valné hromady o  rozdělení zisku za rok 2020 a  na stanovení výše a způsobu vyplacení  podílů na zisku akcionářům a členům představenstva a dozorčí rady tak, že za období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 bude podíl na zisku vypočten ve výši  dle znění smlouvy před touto změnou a za období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 bude  podíl na zisku vypočten  ve výši dle této změny  

 

5. Toto úplné znění smlouvy je vyhotoveno ve dvou výtiscích, každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

 

Příloha č. 1 a č. 3 dle textu smlouvy

Příloha č. 2 – Prohlášení členů představenstva, týkající se zákona č. 159/2006 Sb. v platném znění (zákon o střetu zájmů)

 

 

V Kroměříži dne:                                                                   V Kroměříži dne:

 

…………………..………….                                                  …..………………………………..

   Mgr. Jaroslav Němec                                                              člen představenstva

 předseda představenstva                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dohoda číslo 1

o změně smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady spočívající ve změně koeficientu měsíční odměny a změně výše podílu na zisku 

 

Úplné znění smlouvy po provedení jejich změn

 

Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Kroměříž,a.s. se sídlem Kojetínská 366/64, 767 01 Kroměříž

IČ 494 51 871, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, č. vložka 1147 zastoupená Mgr. Jaroslavem Němcem, předsedou představenstva

 

(dále jen „společnost“)

 

a

 

Pan ……………………………

 

(dále jen „člen dozorčí rady “)

 

uzavírají dohodu č. 1 o změně smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady ze dne 29.6. 2020 uzavřené ve shodě s ustanovením §59 a násl.  zákona číslo. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích tak, že mění výši koeficientu měsíční odměny za výkon funkce a výši podílu na zisku sjednaných v článku III.  a zároveň vyhotovují úplné znění smlouvy po provedení jejich změn takto: 

 

Článek I.

Úvodní ujednání

1 Pan …………………………. byl zvolen členem dozorčí rady společnosti valnou hromadou konanou dne 11.6. 2019, pro čtyřleté funkční období.

 

Článek II.

Obsah výkonu funkce

 

1. Člen dozorčí rady je povinen v záležitostech příslušejících dozorčí radě jednat pečlivě a s potřebnými znalostmi při zachování potřebné loajality ke společnosti tak, aby šlo o jednání s péčí řádného hospodáře ve smyslu ustanovení § 51 a § 52 zákona o obchodních korporacích.

2. Člen dozorčí rady je povinen účastnit se zasedání dozorčí rady v termínech a místě určeném pozvánkou, účastnit se jednání o záležitostech spojených s rozhodováním statutárního orgánu, včetně hlasování o předložených návrzích a rozhodnutích.

 

3. Člen dozorčí rady je oprávněn vyžádat si příslušné informace či podklady důležité pro rozhodování či posouzení projednávaných záležitostí a věcí spojených s jeho postavením a za tím účelem se obrátit na předsedu dozorčí rady o jejich zajištění.

 

4. Člen dozorčí rady je oprávněn vyžádat si účast určených zaměstnanců společnosti k podání informací či předložení listin, dokumentů či jiných písemností důležitých pro posouzení předmětných záležitostí prostřednictvím předsedy dozorčí rady.

 

 1. Člen dozorčí rady postupuje při výkonu funkce v souladu s občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích, stanovami, ostatními předpisy, jednacím řádem představenstva a usnesením valné hromady, které stanoví další práva a povinnosti.

 

 

6. Člen dozorčí rady je povinen dodržovat zákaz konkurence a pravidla o střetu zájmů stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami.

 

7. Člen dozorčí rady se zavazuje sdělit společnosti bezodkladně změny, které se týkají této smlouvy o výkonu funkce.

 

 

Článek III.

Odměňování člena dozorčí rady

 

1. Za výkon funkce člena dozorčí rady náleží měsíční odměna ve výši …………  dle výpočtu 

a) Měsíční odměna člena dozorčí rady bude vždy stanovena na běžné účetní období (tj. kalendářní rok) dle vzorce:

O =  koef.   x    P

O – výše měsíční odměny, která se po výpočtu zaokrouhlí na celé 100 Kč

koef. – koeficient propočtu

P – plánovaný průměrný výdělek u společnosti na dané účetní období, kde pro výpočet jsou brány celkový plánovaný objem mzdových prostředků na rok a plánovaný přepočtený stav pracovníků na toto období.

Takto vypočtená odměna se před její výplatou zdaní podle zákona o dani z příjmu v platném znění. .

b) v případě, že se při vyhodnocení roku výsledný průměrný výdělek dosažený u společnosti odchýlí od plánovaného průměrného výdělku o více než 5%, provede se před výplatou za poslední měsíc přepočet vyplacených odměn od začátku roku a o výsledný rozdíl bude upravena poslední měsíční odměna.

Na základě změny Zásad pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady schválenou valnou hromadou společnosti ze dne 29. 6. 2020, se mění dosavadní koeficient propočtu měsíční odměny a to tak, že nadále platí níže uvedená výše takto:

 

Koeficienty propočtu měsíční odměny pro jednotlivé členy dozorčí rady:  

Předseda dozorčí rady

0,34

Místopředseda dozorčí rady

0,34

Člen dozorčí rady

0,34

 

 

V případě ukončení nebo vzniku funkce náleží členu dozorčí rady alikvotní část odměny za období, ve kterém svou funkci vykonával.

Výpočet byl schválen valnou hromadou společnosti dne 20. 4. 2011 a valnou hromadou společnosti dne 29.6. 2020. Odměna je vyplácená po ukončení příslušného měsíce v následujícím měsíci v termínu stanoveném pro výplatu mzdy zaměstnanců společnosti a je poukázána na účet člena dozorčí rady sdělený společnosti.

 

2. Členu dozorčí rady náleží podíl na zisku v souladu s usnesením valné hromady o rozdělení zisku dle zásad stanovených, který se mění takto:

 

Předseda dozorčí rady  

1,40 ze zisku po zdanění

Místopředseda dozorčí rady  

0,70 ze zisku po zdanění

Člen dozorčí rady

0,70 ze zisku po zdanění

 

V případě ukončení nebo vzniku funkce náleží členu dozorčí rady alikvotní část podílu na zisku za období, ve kterém svou funkci vykonával.

3. Členu dozorčí rady náleží náhrady výdajů spojených s výkonem funkce, a to v rozsahu a ve výši stanovené zákoníkem práce a dále plnění v souvislosti s pojištěním odpovědnosti manažerů soukromých společností.

 

4. Plnění podle smlouvy o výkonu funkce, článku III. se neposkytne, pokud výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku akciové společnosti, ledaže ten, kdo schválil smlouvu o výkonu funkce, rozhodne jinak.

 

Článek IV.

Závěrečná ujednání

 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to po dobu trvání funkce člena dozorčí rady.

2. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro akciovou společnosti nevhodná. Odstupující člen oznámí odstoupení dozorčí radě a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada společnosti na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.

3.Tato smlouva o výkonu funkce vyžaduje schválení valnou hromadou společnosti, stejně tak i její změny, a její schválení bylo doloženo výpisem části usnesení valné hromady a připojeno ke smlouvě jako příloha č. 1. a schválení dohody č. 1 o změně smlouvy bude doloženo výpisem části usnesení valné hromady a připojeno k tomuto úplnému znění smlouvy jako příloha č. 3. 

4. Dohoda č. 1 o změně smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady spočívající ve změně výše koeficientu a změně výši podílu na zisku byla schválená valnou hromadou společnosti dne 29. 6. 2020, a tímto dnem se stává účinnou. Měsíční odměna za měsíc červen 2020  bude vyplacená ve výši dle znění smlouvy před její změnou a podíl na zisku za rok 2020 bude  vyplacen  v závislosti na usnesení  valné hromady o  rozdělení zisku za rok 2020 a  na stanovení výše a způsobu vyplacení  podílů na zisku akcionářům a členům představenstva a dozorčí rady tak, že za období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 bude vypočten   podíl na zisku ve výši  dle znění smlouvy před touto změnou a za období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 bude  podíl na zisku vypočten   ve výši dle této změny  

 

5. Toto úplné znění smlouvy je vyhotoveno ve dvou výtiscích, každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

 

Příloha č. 1 a č. 3 dle textu smlouvy

Příloha č. 2 – Prohlášení členů dozorčí rady, týkající se zákona č. 159/2006 Sb. v platném znění (zákon o střetu zájmů)

 

 

V Kroměříži dne:                                                                   V Kroměříži dne:

 

…………………..………….                                                  …..………………………………..

   Mgr. Jaroslav Němec                                                               člen dozorčí rady

 předseda představenstva