Důležité kontakty

Zákaznické středisko Kroměříž

telefon: 573 517 500, 501, 456

Zákaznické středisko Holešov

telefon: 573 502 834

Centrální dispečink

telefon : 573 331 271, mobil: 607 993 244

Ústředna sídla společnosti

telefon: 573 517 111

ID datové schránky

uk9gx2j

Anketa

Pijete vodu z vodovodu?

Ano, výhradně
34,4%

Občas
33,5%

Ne
32,2%

Celkem hlasů: 516208

Články

Cena vody pro rok 2020

4. 11. 2019 - Ing. Tereza Andrýsková - obchodní manažerka

Cenové oznámení pro rok 2020.

Vážení odběratelé,

na základě respektování podmínek Státního fondu životního prostředí ČR vycházející z finanční udržitelnosti realizovaných projektů – rekonstrukce ČOV Hulín, ČOV Chropyně, Rozšíření a rekonstrukce úpravny vody v aglomeraci Kroměříž a Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky, výstavba ČOV Počenice a ČOV Hlinsko pod Hostýnem, na které byly společnosti poskytnuty dotace ze SFŽP ČR a Evropských fondů, rozhodlo představenstvo společnosti dne 21. 10. 2019, že s účinností od 1. 1. 2020 vstupují pro zákazníky Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a. s. v platnost tyto ceny za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod:

 

 

Cena v Kč/m3 bez DPH

Cena v Kč/m3vč. DPH 15%

Voda pitná

 

34,74

39,95

Voda odpadní

 

37,60

43,24

Cena celkem

 

72,34

83,19

 

Oproti roku 2019 dochází k nárůstu ceny vody pitné a vody odpadní celkem o 3,26 Kč, tj. o 4,08 % včetně DPH.

Na základě novely zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dojde s platností od 1. 5. 2020 ke snížení sazby DPH u vodného a stočného z 15% na 10%. Na základě toho rozhodlo představenstvo společnosti, že s účinností od 1. 5. 2020 vstupují pro zákazníky Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a. s. v platnost tyto ceny za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod:

 

Cena v Kč/m3 bez DPH

Cena v Kč/m3vč. DPH 10%

Voda pitná

34,74

38,21

Voda odpadní

37,60

41,36

Cena celkem

72,34

79,57

 

S platností od 1. 5. 2020 dochází oproti roku 2019 k poklesu ceny vody pitné a vody odpadní celkem o 0,36 Kč, tj. o 0,45%  včetně DPH.

Ke zvýšení ceny vody pitné a odpadní dochází v důsledku nárůstu nákladů na elektrickou energii, modernizaci odečtových zařízení, čištění vodovodních a kanalizačních zařízení a obnovu infrastrukturního majetku.

Zvýšení cen vody pitné a vody odpadní je také ovlivněno úspěšným čerpáním dotací z Evropských fondů a z Operačního programu životního prostředí v uplynulých letech. V letech 2010 - 2018 nám byly poskytnuty z OPŽP dotace na výše uvedené rekonstrukce ve výši 253,1 milionu korun. V roce 2017 byla společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž také poskytnuta dotaze z Ministerstva zemědělství ve výši 25,4 mi. Kč na projekt Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín. Dalších 178,8 milionů korun bylo financováno z rozpočtu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. Jednou z podmínek přijetí dotací je zajištění obnovy tohoto majetku postupným zvyšováním ceny až k dosažení tzv. plně nákladové ceny služby. Tato podmínka finanční udržitelnosti projektu se realizuje prostřednictvím stanovených cenových rozmezí (minimální a maximální rozpětí ceny) pro vodu pitnou a vodu odpadní dle finančních analýz jednotlivých projektů.

V roce 2019 byla společnosti schválena dotace z Operačního programu životního prostředí ve výši 40,564 mil. Kč na dostavbu kanalizace a výstavbu ČOV Střílky. Dále byla společnosti schválena dotace z Ministerstva zemědělství programu Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II ve výši 24,309 mil. Kč na obnovu vodovodního přivaděče Břest – Chropyně a výstavbu VDJ Chropyně. Dalších 75,46 milionu korun bude financováno z rozpočtu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.

Cenová politika společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. je i přes soustavný tlak na nárůst cen vody pitné a vody odpadní dlouhodobě utvářena tak, aby udržovala výši ceny vody pitné a odpadní pod průměrem cen v České republice a zároveň byla schopna zajistit zákazníkům vysokou kvalitu služeb v požadovaném rozsahu.