Důležité kontakty

Zákaznické středisko Kroměříž

telefon: 573 517 500, 501, 456

Zákaznické středisko Holešov

telefon: 573 502 834

Centrální dispečink

telefon : 573 331 271, mobil: 607 993 244

Ústředna sídla společnosti

telefon: 573 517 111

ID datové schránky

uk9gx2j

Anketa

Pijete vodu z vodovodu?

Ano, výhradně
36,1%

Občas
33,4%

Ne
30,5%

Celkem hlasů: 113834

Články

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

4. 4. 2018 - Představenstvo společnosti

Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. svolává řádnou valnou hromadu na úterý 23. května 2018 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Muzea Kroměřížska, Velké náměstí 38, Kroměříž.

 

Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

IČ 49451871,

se sídlem Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 1147

s v o l á v á

 

řádnou VALNOU HROMADU

 

na úterý 23. května 2018 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Muzea Kroměřížska, Velké náměstí 38, Kroměříž.

 

Pořad jednání:

 

  1.  Zahájení řádné valné hromady
  2.  Volba orgánů valné hromady, jednací a hlasovací řád
  3.  Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017
  4.  Návrh na rozdělení zisku za rok 2017
  5.  Návrh na stanovení podílů na zisku a jejich vyplacení akcionářům a členům představenstva a dozorčí rady za rok 2017
  6.  Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2017 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017, k návrhu na stanovení podílu na zisku a jejich vyplacení akcionářům, členům představenstva a dozorčí rady za rok 2017
  7. Schválení řádné účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně výplaty podílu akcionářům, členům představenstva a dozorčí rady za rok 2017
  8. Volba člena představenstva
  9.  Závěr

 

Představenstvo společnosti navrhuje řádné valné hromadě přijmout usnesení, ke kterému přikládá Zdůvodnění:

 

K bodu programu 2. Návrh na zvolení orgánů řádné valné hromady, návrh jednacího a hlasovacího řádu

Usnesení:

a) řádná valná hromada volí orgány valné hromady.

Zdůvodnění: Ve shodě se zákonem o obchodních korporacích a čl. 24 odst. 1 Stanov společnosti je řádná valná hromada povinná zvolit předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

b)jednací a hlasovací řád.

Vyjádření:Jednací a hlasovací řád valné hromady, kterým se upravuje postup při jednání valné hromady, předkládá představenstvo jako svolavatel valné hromady na základě článku 25 odst. 7 Stanov společnosti. Jednací a hlasovací řád je vyhotoven v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti. 

 

K bodu programu 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017.

Vyjádření:

Představenstvo předkládá valné hromadě ve smyslu ust. § 436 odst. 2 Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017.

 

K bodu programu 4. Návrh na rozdělení zisku za rok 2017

 


Zdůvodnění
: Akciová společnost splnila všechny podmínky pro uvedené rozdělení zisku stanovené v příslušných ustanoveních právních předpisů, zejména v zákoně o obchodních korporacích, ve stanovách společnosti, včetně naplnění ukazatelů plánovaných společností.  

 

K bodu programu 5. Návrh na stanovení podílů na zisku a jejich vyplacení akcionářům, členům představenstva a dozorčí rady za rok 2017

 

Představenstvo navrhuje, aby byly vyplacené podíly na zisku stanovené akcionářům ve výši 11,- Kč na jednu akcii.

Zdůvodnění: Navrhovaná částka odpovídá hospodářským výsledkům společnosti za rok 2017, které byly ovlivněny výrazným poklesem tržeb u našeho největšího odběratele společnosti Sladoven Soufflet Kroměříž a zvýšením nákladů za likvidaci kalů z čistíren odpadních vod o 242,86%, tj. z 350,- Kč/t na 850 Kč/t celkem o 4 500 tis. Kč.


Návrh na vyplacení podílů stanovených členům orgánů
 

Zdůvodnění:

Právní nárok na stanovení a vyplacení podílu na zisku je sjednán ve smlouvě o výkonu funkce člena orgánu společnosti v návaznosti na stanovy společnosti a zákon o obchodních korporacích. Právní nárok na podíl na zisku je podmíněn schválením návrhu na rozdělení zisku řádnou valnou hromadou společnosti. Podíly na zisku akcionářům, členům představenstva a dozorčí rady budou vyplaceny v měsíci červenci 2018.

 

K bodu programu 6. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2017 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2017, k návrhu na stanovení podílů na zisku a jejich vyplacení akcionářům, členům představenstva a dozorčí rady za rok 2017.

Zdůvodnění:

Dozorčí rada předkládá ve smyslu ust. § 447 valné hromadě Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2017, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017.

 

K bodu programu 7. Návrh na schválení řádné účetní závěrky, návrh na schválení rozdělení zisku a návrh na schválení podílů na zisku a k jejich vyplacení za rok 2017 akcionářům a členům představenstva a dozorčí rady.

 

Zdůvodnění: Do působnosti valné hromady náleží dle stanov společnosti schvalování řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a vyplacení podílu na zisku akcionářů a členů představenstva a dozorčí rady. Představenstvo navrhuje valné hromadě společnosti schválit řádnou účetní závěrku společnosti, rozdělení zisku za rok 2017 dle uvedeného návrhu a vyplacení podílu na zisku za rok 2017 jak akcionářům, tak členům představenstva a dozorčí rady dle předložených návrhů.

Řádná účetní závěrka společnosti, návrh na rozdělení zisku a vyplacení podílů na zisku jsou v souladu s platnými právními předpisy, stanovami, smluvními podmínkami smluv o výkonu funkce a celkovým hospodářským a finančním stavem společnosti.   

 

Usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku, která byla zveřejněná 30 dnů před konáním valné hromady a 30 dnů po ní na internetových stránkách společnosti www.vak-km.cz.

 

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2017 dle návrhu předloženého představenstvem uvedeného v bodě 4.

 

Valná hromada schvaluje stanovení a vyplacení podílů na zisku akcionářů za rok 2017, kdy na jednu akcii připadá podíl ve výši 11,- Kč dle návrhu předloženého představenstvem uvedeném v bodě 5.

 

Valná hromada schvaluje stanovení a vyplacení podílů na zisku členům představenstva a dozorčí rady za rok 2017 dle návrhu předloženého představenstvem uvedeném v bodě 5.

 

 

K bodu 8 Volba člena představenstva

Člen představenstva Mgr. Radek Vondráček doručil dne 22. 1. 2018 písemné odstoupení z funkce člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s. v souladu s ustanovením § 59 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích, ve spojení s článkem 27 odst. 4 stanov společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení tj. dnem 22. 2. 2018 v návaznosti  odvoláním na článek 27, odst. 4 stanov.

Článek 27 odst. 4 stanoví, že člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro akciovou společnost nevhodná, přičemž dle smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, oznámí odstupující člen své odstoupení představenstvu, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo společnosti na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Představenstvo společnosti kooptovalo dne 26. 3. 2018 do doby než bude řádnou valnou hromadou zvolen nový člen představenstva, za člena představenstva MUDr. Tomáše Třasoně, nar. 2. 10. 1949, zastupitele města Kroměříže.

 

Akcionář Město Kroměříž využívá svého práva akcionáře navrhnout zvolení člena představenstva, k bodu 8. pořadu jednání valné hromady. Akcionář navrhuje volbu člena představenstva s jeho krátkou charakteristikou s tím, že navrhovaný kandidát splňuje zákonné požadavky na řádné plnění funkce člena statutárního orgánu společnosti.

Představenstvo k žádosti akcionáře zařadilo na program jednání této řádné valné hromady volbu člena představenstva, a to:

Mgr. Tomáše Opatrného, nar. 24. 2. 1985, člena zastupitelstva města Kroměříže, advokáta.

Zdůvodnění:

Dle článku 27 odst. 1 Stanov společnosti má představenstvo sedm členů a po odstoupení člena představenstva valná hromada zvolí nového člena představenstva (čl. 27 odst. 5 Stanov společnosti)

 

Usnesení:

Valná hromada volí Mgr. Tomáše Opatrného členem představenstva.

 

K bodu programu 9. Závěr

 

Prezence akcionářů bude zahájena v 8,00 hodin. Valné hromady se může zúčastnit akcionář mající akcie na jméno, který je ke dni konání valné hromady zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností. Akcionář - fyzická osoba - se prokáže průkazem totožnosti, zástupce navíc odevzdá plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Právnická osoba se může zúčastnit svým statutárním orgánemnebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Zástupce odevzdá plnou moc s úředně ověřeným podpisem a úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o evidenci u jiného správního orgánu. Zástupce akcionáře – obce se na valné hromadě prokáže svým platným dokladem totožnosti a usnesením městského nebo obecního zastupitelstva o pověření k zastupování města, obce na valné hromadě.  Náklady spojené s účastí na valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny.

 

Akcionář má právo nahlédnout zdarma do výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2017 v sídle společnosti. Účetní závěrka a výroční zpráva jsou uveřejněné na webových stránkách společnosti www.vak-km.cz.

                                                                                                             

Představenstvo společnosti

 

 Jednací a hlasovací řád valné hromady

 Oprava dne konání řádné valné hromady