Důležité kontakty

Zákaznické středisko Kroměříž

telefon: 573 517 500, 501

Zákaznické středisko Holešov

telefon: 573 398 860

Centrální dispečink

telefon : 573 331 271, mobil: 607 993 244

Ústředna sídla společnosti

telefon: 573 517 111

Anketa

Pijete vodu z vodovodu?

Ano, výhradně
37.2%

Občas
32.9%

Ne
29.9%

Celkem hlasů: 58440

Články

Rekonstrukce Úpravny vody Kroměříž

23. 10. 2013 -

Rekostrukce a modernizace Úpravny vody v Kroměříži dokončena. Kvalita dodávané pitné vody bude po rekonstrukci vyšší a stabilnější.

Úpravna vody Kroměříž
Úpravna vody Kroměříž

NOVĚ ZREKONSTRUOVANÁ ÚPRAVNA VODY

Jedná se o Úpravnu vody, která zásobuje pitnou vodou celý okres Kroměříž a obec Nezamyslice, tedy cca 100 000 obyvatel. Rekonstrukce probíhala za plného provozu. Modernizace zařízení si vyžádala 182 miliónů korun vč.DPH a včetně rezervy. Dílo bylo financováno z programu podpory Operačního programu životní prostředí EU ve výši 106 047 380,- KČ ze státního fondu životního prostředí ČR. Rozdíl finančních prostředků byl financován z rozpočtu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s. Stavbu provedlo sdružení firem IMOS group s.r.o., Zlín a ARKOTECHNOLOGY,a.s.Brno.

ÚVOD

Úpravna vody Kroměříž byla vybudována a uvedena do provozu v roce 1978 pro potřebu úpravy surové vody z jímacího území Hradisko, Postoupky, Miňůvky, Podzámecká zahrada, Břest, Břestský les, Plešovec a Hulín. Úpravna vody je v provozu více než 35 let. V tomto období zde bylo provedeno několik dílčích rekonstrukcí.

 

REKONSTRUKCE 2013-2013

Úpravna vody Kroměříž v letech 2012-2013 přechází na novou technologii úpravy surové vody. Úpravna je navržena na maximální výkon 170 l/s. Minimální upravované množství surové vody se předpokládá 110 l/s. Původní technologie mechanické aerace směsi surových vod prováděná na horizontálních provzdušňovacích zařízeních Bubla s následnou alkalizací hydrátem vápenatým je nyní nahrazena chemickou oxidací železnatých a manganatých iontů, které se odstraňují ze směsi surových vod působebím plynného ozonu. Dříve používaný hydrát vápenatý dávkovaný po mechanické aeraci surové vody nebude v nové technologii dále používaný.

V novém technologickém uspořádání se surové vody čerpané z pramenišť Hradisko, Postoupky, Miń§vky,Břestký les, Plešovec a Hulín směšují plynným ozonem. Směšováním ozonu se surovou vodou se provádí ve statických mísičích ve dvou paralelních linkách s využitím jedné, případně dvou linek, v závislosti na požadovaném množství upravované vody.

Voda po nadávkování ozonu odtéká do reakční nádrže, kde dochází k velmi rychlé reakci ozonu s železnatými a manganatými ionty, které se ze surové vody musí odstranit.
Za reakční nádrží již takto upravená voda nesmí obsahovat zbytkový ozon, protože dále je přiváděna do otevřené sekce pomalého míchání s volnou otevřenou hladinou je dvoukomorové, opatřené pádlovými míchadly v horizontálním uspořádání. Obě komory sjou odděleny nornou stěnou s kruhovými otvory tak, aby docházelo k samostatnému pomalého míchání upravované vody v obou komorách.

 


První separační stupeň tvoří dvě paralelní linky, kde nejprve v sekci flokulace probíhá tvorba mikrovloček polyhydrátů železa a manganu a tato přechází v sedimentaci, v níž dochází k usazování vytvořených vloček na dně sedimentačních nádrží. Sedimentační kal je průběžně stahovaný shrabovacími lištami řetězového dopravníku. tak, aby mohl být jednorázoě odpuštěný do zahušťovacích nádrží.

Z prvního separačního stupně odtéká voda do druhého separačního stupně, kterým jsou nově instalované čtyři otevřené pískové rychlofiltry s unikátním, nově řešeným nerezovým zcezovacím systémem bez použití meziden. Jde o nerezový drenážní systém Triton dodaný firnou Johnson Screens z Francie. Filtry používají novou progresivní technologii
a nahradily tak původní filtrační systém tryskový. Jejich největší je dokonalejší rozvod upravované filtrované vody do celého objemu filtru a větší účinnost celého systému.

 

Filry se perou kombinovaným způsobem pomocí pracího vzduchu a prací vody Prací vzduch je dodáván pracím dmýchadlem umístěným ve strojovně. Prací voda je čerpána do drenážního systému filtrů pracími čerpadly umístěnými rozněž ve strojovně úpravny vody.

Voda z filtrů je odváděna na nově instalované aerační věže, kde dochází k odvětrání oxidu uhličitého
z  již upravené vody. Závěrečná úprava vody aerací má také významný vliv pro zlepšení organoleptických vlastností (barva, zákal, průhlednost, pach, teplota,) upravené vody.

Po aeraci se voda podrobuje hygienickému zabezpečení, které se provádí dávkováním  plynného chloru. Voda po úpravě odtéká do jednokomorové akumulační nádrže objemu 2400 m3. Z akumulační nádrže je upravená voda čerpána do řídícího vodojemu Barbořina.

Voda z prameniště Břest je přiváděna bez úpravy přímo do akumulační nádrže, kde se mísí s vodou po úpravě. Surová voda ze zdroje Podzámecká zahrada se přivádí na filtry a po filtraci se smísí s upravenou vodou před jejím čerpáním na aerační věže.

Prací vody z regenerace („praní“) filtrů jsou odváděné do budovy kalového hospodářství, kde dochází ve dvou odsazovacích nádržích k jejich odsazení a tím možnému čerpání zpátky do procesu úpravy vody na filtry. Tímto nově zavedeným způsobem dochází k významné úspoře finančních prostředků vynaložených na čerpání surových vod.

Třetí odsazovací nádrž slouží pro odsazování kalové vody z prvních dvou nádrží a také z odkalování sedimentačních nádrží.  Kalová voda po odsazení se vypouští do městské kanalizace, odkud odtéká na ČOV Kroměříž. Usazený kal je možné likvidovat čerpáním do městské kanalizace, případně zahustit separací přes mobilní odstředivku a následný odvoz k likvidaci.

 

                                                   ZDROJE SUROVÝCH VOD

Úpravna vody Kroměříž upravuje surové podzemní vody z osmi lokalit – jímacích zdrojů umístěných v kvartéru řeky Moravy. Jedná se o zdroje : Hradisko, Postoupky, Miňůvky, Podzámecká zahrada, Hulín, Břest, Břestský les a Plešovec.

 Jednotlivé zdroje mají dle platného vodoprávního povolení tuto průměrnou vydatnost :

Prameniště Hradisko, Postoupky a Miňůvky         30 – 50 l.s-1

Prameniště Podzámecká zahrada                        20 – 35 l.s-1

Prameniště Břest                                                  30 – 55 l.s-1

Prameniště Břestský les                                       10 – 15 l.s-1

Prameniště Plešovec                                            15 – 35 l.s-1

Prameniště Hulín                                                   20 – 80 l.s-1

 

 Technololigické schéme úpravny vody

 

Hlavní cíle rekonstrukce Úpravny vody Kroměříž

 

V rámci rekonstrukce úpravny vody se nahradilo zastaralé strojní vybavení v celém rozsahu novým zařízením s výjimkou dříve rekonstruovaného zařízení na dávkování plynného chloru a míchadel ve flokulaci.

Podstatnou změnou v technologii úpravy vody je nahrazení zastaralé metody úpravy surové vody vápenným mlékem, moderní metodou ozonizace. Jako součást rekonstrukce úpravny vody byly zrekonstruovány a rozšířeny laboratoře pitných vod. Při rekonstrukci úpravny vody bylo použito nejmodernější technologie ozonizace, filtrace a automatizace řízení procesů úpravy vody.

Hlavním cílem rekonstrukce bylo snížení provozních nákladů na provozování úpravny vody, vyšší zabezpečení a spolehlivost v dodávce vody a její kvalitě. Kvalita dodávané pitné vody bude po rekonstrukci vyšší a stabilnější.